Buji II . Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
4483 Buj, Rákóczi u. 6.

iskola

A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közössége nevében köszöntöm a honlapunkra látogatókat!

Engedjék meg, hogy bemutassam intézményünket, a benne folyó nevelő-oktató munka sajátosságait, jellemzőit!

Az iskolai élet tervezése és szervezése során mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy nevelési célkitűzéseinket, elveinket összhangba hozzuk környezetünk elvárásaival, lehetőségeivel is. Nevelőmunkánkban igazodunk az élet változásaihoz, fejlődéséhez, a társadalmi elvárásokhoz. Innovációra törekszünk, nyitottak és érdeklődők vagyunk a korszerű pedagógiai kezdeményezések iránt.

A Nyíregyházához való közelség az előnyök mellett hátrányokat is jelent intézményünk számára.
Az iskolák közötti verseny, a gyermeklétszám csökkenése is nehézségek elé állítja a köznevelési intézményeket.
Állandó kihívást jelent az oktatás számára a minőség magas szinten tartása annak érdekében, hogy tehetségeinket ne csábítsák el a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumok.
A településünkön iskoláskorúvá cseperedők alapfokú nevelését-oktatását végezzük felvételi szelektálás nélkül, ugyanakkor befogadjuk a környező településről érkező tanulókat is.
A képességek sokfélék, így a minimumszint elérését, ill. a tehetséggondozást egyaránt kiemelt jelentőségűnek tartjuk.
Célunk, hogy tanulóink számára maximálisan biztosítsuk, hogy képességeik kibontakozzanak, ill. megállják helyüket a középiskolában.
Elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése, hangsúlyozva a kötelességek és a jogok egyensúlyának, valamint az egyén és a közösség egymásra utaltságának fontosságát.
A tantervi követelmények elsajátításán túl kiemelt célunk, hogy tanulóink nevelése-oktatása stabil, nyugodt környezetben történjen, a tananyag feldolgozását élményszerűvé tegyük számukra, az elméleti tananyagot a gyakorlati tudással alátámasztva használható tudás birtokába juttassuk őket.
Fontos az esélyegyenlőség biztosítása a kiemelt figyelmet igénylő tanulóink, a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű diákjaink, és a lemorzsolódás veszélyének kitett gyermekek számára. Az ideális létszámú osztálykeretek biztosítják a személyre szabott fejlesztést, a célzottabb segítségnyújtást, a felzárkóztatást.

A tehetségek felismerése, kibontakoztatása több területen is megjelenik intézményünkben:
Nyelvoktatás: kötelező idegen nyelvként angol nyelvet tanulnak diákjaink. Pedagógusaink a tankönyv által biztosított tudáson túl a gyakorlatban is alkalmazható tudást adnak át tanulóink számára: nyelvvizsgára felkészítés folyik 7-8. évfolyamon.
Mindemellett többször is részesei voltunk, jelenleg is tervezzük a nemzetközi pályázat benyújtását (ERASMUS +), mely révén tanulóink célnyelvi környezetben mélyíthetik el nyelvi ismereteiket, megismerkedhetnek más országok tanulóival, más népek kultúrájával, szélesítve ezzel látókörüket, ill. gazdagítva személyiségüket.
A számítástechnika oktatása is nagy múltra tekint vissza intézményünkben. Sok sikert értünk el az országos és megyei számítástechnikai versenyeken. Rendelkezünk a megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel ahhoz, hogy igény szerint biztosítsuk a tantárgy emelt szintű oktatását. A lego robotika szakkör egy nyertes pályázatunk révén új ismeretszerzési lehetőséget kínál az érdeklődő tanulók számára, melyen szívesen vesznek részt diákjaink.
Lehetőségeinkhez mérten részt veszünk különböző tanulmányi versenyeken tankerületi és országos szinten egyaránt.

Intézményünkben alapfokú művészetoktatás is folyik több tanszakon (zeneművészeti ág: fafúvós tanszak; képző- és iparművészeti ág: grafika és festészet tanszak; szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak). A különféle tanszakok színvonalas alkotásokkal és előadásokkal reprezentálják a magas szintű művészeti munkát.
A különféle sportágak terén (futball, kézilabda, atlétika) is számos sikert érnek el tanítványaink a felkészítő pedagógusaikkal. A mindennapos testnevelés a tanórák keretein túl a Diáksport Egyesület tevékenysége és a Bozsik-program révén valósul meg.
Nagy múltra tekint vissza iskolánkban a turisztika. Rendszeresen szervezünk kerékpáros- és gyalogos természetjárást. Pályázatok révén jól felszerelt kerékpárokkal, balesetmentes közlekedést biztosító kiegészítő felszereléssel rendelkezünk.
Nevelőtestületünk innovatív pedagógusokból áll, akik a gyermekek személyiségfejlesztésén túl saját maguk szakmai fejlesztését/fejlődését is szem előtt tartják. Rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken.
Mindennapi munkánk során alkalmazzuk az IKT eszközök nyújtotta lehetőségeket (interaktív tananyagok, tabletek, laptopok).
Gyermekeink személyiségét igyekszünk minél több oldalról támogatva fejleszteni. A tanórákon túl a különféle tanórán kívüli foglalkozások és programok is mind a harmonikus személyiségfejlődésüket szolgálják (különféle osztályprogramok, kulturális programok, kirándulások stb.).
Kihasználjuk a különböző pályázatok adta lehetőségeket is, melyekkel az iskolai életet színesíthetjük, illetve tanulóink mindennapjait, diákéveit gazdagíthatjuk: pl. NI-mentor program, UnitedWay LifeChanger programja által egy, az élménypedagógiára épülő motivációs pontrendszer bevezetése, Határtalanul program – Osztálykirándulás hetedikeseknek, Útravaló Ösztöndíjprogram, Erzsébet-táborok adta lehetőségek, Természettudományos élménypedagógiai foglalkozások ( EFOP-3.3.6-17) stb.

A szülők, mint legközvetlenebb partnereink bevonása az iskolai életbe is nagyon fontos célunk. Törekszünk a tanév során minden lehetőséget megragadni, hogy a kapcsolat a szülőkkel még jobb legyen: a szülői értekezleteken és fogadóórákon túl családlátogatásokat, megbeszéléseket tervezünk a szülők bevonásával, de részesei nyílt napoknak, rendezvényeinknek, osztályprogramoknak és intézményi szintű projektjeinknek egyaránt, így ők is segítik az iskolai közösségfejlesztés folyamatát.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint fenntartó, folyamatosan támogatja, segíti az iskolában folyó pedagógiai munkát, a mindennapi élet szervezését. Pályázati lehetőségekkel is segíti tevékenységünket, fejlesztve ez által mind a szakmai megújulást, mind pedig a technikai, tárgyi feltételek fejlődését. A lemorzsolódást célzott megakadályozni az „EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” c projekt, melynek részesei vagyunk. Ugyancsak részt vesznek tanítványaink és pedagógusaink az EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című pályázati folyamatban is. E pályázat révén különféle tematikus alkalmakon gazdagíthatják tudásukat diákjaink.
Iskolánk a település legnagyobb intézménye. Tanulóink szintén javarészt a falu lakói. Ennek tudatában törekszünk arra, hogy hatékony együttműködés alakuljon ki Buj Község Önkormányzatával. Rendszeresen meghívjuk az önkormányzat képviselőit iskolai rendezvényeinkre, ill. mi is látogatjuk a községi rendezvényeket.
Aktív részesei is vagyunk e programoknak műsorok, fellépések szervezésével, lebonyolításával. Mi is számíthatunk az önkormányzat támogató segítségére (pl. versenyek jutalmazása, családi naphoz nyersanyag biztosítása, felújítások finanszírozása).
Tevékenységünk középpontjában a minőségi alapfokú nevelő- és oktatómunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbhaladását a középiskolába a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelően. Fontos célkitűzésünk hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.
Célunk ugyanakkor az is, hogy olyan iskolát alkossunk közösen, ahová tanulók és pedagógusok egyaránt szívesen járunk, ahol jól érezzük magunkat, ahol egy együtt tenni akaró közösséggé kovácsolódhatunk.

                                                                                        Árvai Csilla
                                                                                       intézményvezető