COMENIUS PROGRAM

comlogo

A Comenius akció az oktatás első, érettségiig terjedő szakaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig (a szakképző intézményeket is ideértve) minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. Egyrészt az iskolai élet szereplőit (diákok, tanárok, iskolavezetés), másrészt az iskolán kívüli közösséget is érinti (pl. szülői szervezetek, civil szervezetek, önkormányzatok, üzleti szektor, társadalmi partnerek).

A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást.
Kiemelten támogat néhány fontos általános célkitűzést, mint pl. a multikulturális környezetben történő tanulást, amely az európai állampolgárság sarokköve, a hátrányos helyzetű csoportok támogatását vagy az iskolai leszakadás elleni harcot

Iskolai együttműködések

Az Iskolai együttműködések lehetővé teszik, hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán, mely lehet tanuló- vagy intézményközpontú. A munkába a lehető legtöbb osztályt/pedagógust bevonják, a témát az iskolák pedagógiai programjához illesztik. Többoldalú együttműködés esetében legalább 3 részt vevő országból 1-1 iskola dolgozik együtt. Bilaterális együttműködés keretében lehetőség van nagyobb létszámú diákcsoportok kölcsönös cseréjére is, amelyben minimum 12 éves diákok vehetnek részt.

Az iskolai együttműködések típusai
A Comenius iskolai együttműködéseknek két fajtája létezik: multilaterális (többoldalú) vagy bilaterális (kétoldalú) projekteket valósíthatnak meg.
A multilaterális projektekben minimum 3 ország egy-egy közoktatási intézménye vesz részt, de egy országból akár többen is csatlakozhatnak az együttműködéshez. A projekteket a legtöbb esetben diákok aktív bevonásával, az összes munkafolyamatban történő részvételükkel valósítják meg.
Választhatnak azonban olyan témát is, mely elsősorban az intézmény munkatársainak részvételére épül, a gyerekeket nem vagy csak bizonyos munkafázisokba vonják be. Az ilyen jellegű projektekben elsősorban az iskolairányítással, az oktatásszervezéssel, a pedagógiai módszerek kidolgozásával, összevetésével kapcsolatos témákat választanak.
A multilaterális projektekben a külföldi utazások lebonyolításának nincsenek szabályai, tetszőleges számban és arányban utazhatnak gyerekek és felnőttek egyaránt. Amennyiben a megvalósítás indokolja, lehetőség van arra is, hogy csak tanárok, nevelők utazzanak ki a partnerekhez a projekt 2 éves megvalósítása alatt. A kiutazásoknak korhatára sincs, bármilyen korú gyerek részt vehet a személyes partnertalálkozókon, amennyiben a szülők ebbe beleegyeznek.
Az előzőeken kívül a Comenius iskolai együttműködések célja lehet továbbá, hogy ösztönözzék a közoktatási intézményekben tanuló fiatalokat az idegen nyelvek tanulására, és támogassák az elsajátított nyelv aktív használatát. Ezt olyan bilaterális projektek támogatásával kívánja elérni, melyekben két ország partner intézményeiből fiatalok egy-egy csoportja vesz részt; a fiatalok közösen kidolgoznak egy témát, amely kapcsolódik képzési programjukhoz; a tanulócsoportok látogatást tesznek egymás intézményeiben, így az idegen nyelvet új környezetben, képzésükkel és szakmájukkal közvetlen összefüggésben, érdeklődésüknek megfelelően használják.

Egy ilyen projekt sokkal többet nyújt a résztvevőknek, mint egy hagyományos iskolai csereprogram, hiszen az iskola képzési programjába épülve valósulnak meg céljai, azt új elemekkel gazdagítja, életszerűbb összefüggésbe helyezi a tanulást, így erősíti a motivációt.

Kik pályázhatnak?

A Comenius iskolai együttműködések elsősorban azoknak az intézményeknek szólnak, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják pedagógiai programjukat gazdagítani, és igyekeznek tanulóikat és tanáraikat projektjellegű tevékenységek során bevonni a nemzetközi vérkeringésbe.
A pályázaton bármely közoktatási intézmény részt vehet, azaz óvodák, általános iskolák, középiskolák, valamint kollégiumok.

Témaválasztás

A pályázati forma szabad kezet ad a pályázóknak a témaválasztást illetően. Követelmény azonban, hogy a projekt illeszkedjen az iskola alaptevékenységéhez és a helyi tantervhez, valamint kiegészítse azt, illetve hogy a projekttevékenység jelentős részben a tanórákba épülve valósuljon meg.

Projekttevékenységek

A Comenius iskolai együttműködések projektekben a következő fő tevékenységek valósulhatnak meg:

 1. Projekttalálkozók a partner intézmények képviselőinek részvételével;
 2. Tanár-, illetve tanulócsere a partner intézmények között;
 3. Hazai tapasztalatok és jó példák megosztása a partnerekkel;
 4. Terepmunka, kutatómunka a projektek témájában;
 5. Az együttműködési tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megírása, kiadása és terjesztése;
 6. Projektmunkák készítése (rajzok, művészeti alkotások, stb.);
 7. Színdarabok, musicalek írása, színrevitele;
 8. Kiállítások szervezése a projekt témájában, illetve a projekttevékenység során létrehozott alkotásokból;
 9. Tanárok/tanulók nyelvi felkészítése a projekt munkanyelvéből;
 10. Más projektekkel / intézményekkel / szervezetekkel való együttműködés (pl. Comenius hálózatok);
 11. Önértékelési tevékenység
 12. Projekt eredményeinek és a megvalósítás során született projekttermékeknek, valamint a projektfolyamat során összegyűjtött tapasztalatoknak a disszeminációja, terjesztése, stb.

A támogatás mértéke

A pályázatban meg kell adni, hogy mekkora támogatási összegből szeretnék a projektet megvalósítani. A pályázók megadott támogatási összegek közül választhatnak.A nyertes pályázók a megpályázott összeget kapják meg, a támogatás mértéke a bírálati folyamat során nem változtatható (nem növelhető és nem csökkenthető).
Az akció részben utófinanszírozású: szerződéskötéskor a támogatott intézmények a megítélhető támogatás 80%-át kapják meg előlegként, majd a záróbeszámoló elfogadását követően, utólag kapják meg a fennmaradó 20%-ot. A támogatás felhasználásáról pénzügyi beszámolót nem kell készíteniük, csak tartalmi beszámolót kell küldeniük a Tempus Közalapítványnak, melyhez csatolniuk kell a külföldi kiutazásokat igazoló dokumentumokat is.

A programok megvalósítása során, mind pénzügyi, mind tartalmi támogatást, tanácsokat a következő, a Tempus Közalapítvány weboldalán található, két dokumentumból nyerhetnek a résztvevő iskolák:

comlogo

partnersegek